นายสมบัติ เกตุจันทร์ กำนัน ต.วังหลุม นายณรงค์ศักดิ์ คำภูมี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม นางลำใย เม่นรักษ์ ผอ.รพ.สต.วังหลุม น.ส.อรณีย์ จันทร์ศรี ครู กศน.ต.วังหลุม และชาวบ้าน ม.๔ ร่วมประชุมประชาคมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก


วันอังคารที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสมบัติ เกตุจันทร์ กำนัน ต.วังหลุม นายณรงค์ศักดิ์ คำภูมี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม นางลำใย เม่นรักษ์ ผอ.รพ.สต.วังหลุม น.ส.อรณีย์ จันทร์ศรี ครู กศน.ต.วังหลุม และชาวบ้าน ม.๔ ร่วมประชุมประชาคมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก  ณ ที่ทำการกำนันตำบลวังหลุม ม.๔ ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ตามโครงการ”ไทยนิยม ยั่งยืน” เวทีที่๒ (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) โดยมีการเสนอโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซึ่งมีชาวบ้านร่วมประชุมประมาณ ๑๕๐ คน

กนกวรรณ รอดทนง ศูนย์ข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์ จ.พิจิตร รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: