“พลอากาศเอกประจินฯ ไฟเขียวสร้างโรงพยาบาลราชทัณฑ์ แห่งที่ 2”


“พลอากาศเอกประจินฯ ไฟเขียวสร้างโรงพยาบาลราชทัณฑ์ แห่งที่ 2”
วันที่ 19 เมษายน 2561 ณ กรมราชทัณฑ์ จังหวัดนนทบุรี พันตำรวจเอก ณรัชต์                เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า จากข้อสั่งการของ พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  ได้มอบนโยบายให้กรมราชทัณฑ์ดำเนินการพัฒนา และปรับปรุงระบบการรักษาพยาบาลให้กับผู้ต้องขัง เพื่อเป็นการยกระดับการรักษาพยาบาล                           โดยให้กรมราชทัณฑ์ ดำเนินการเขียนแผนเร่งด่วน  เพื่อของบประมาณในการก่อตั้งและจัดสร้างโรงพยาบาลราชทัณฑ์ แห่งที่ 2 ซึ่งปัจจุบันทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ได้ดำเนินการดูแลและรักษาพยาบาลผู้ต้องขังป่วยมาอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นว่าการก่อตั้งโรงพยาบาลราชทัณฑ์ขึ้นอีกแห่ง จะสามารถรองรับ    การรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพให้กับผู้ต้องขังและประชาชนทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 พันตำรวจเอก ณรัชต์ฯ เปิดเผยต่อไปว่า กรมราชทัณฑ์ จึงเร่งดำเนินการจัดสรรพื้นที่บริเวณเรือนจำ/ทัณฑสถานในกลุ่มลาดยาว ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีพื้นที่ว่างด้านข้างฝั่งบ้านสวัสดี และครัวชวนชมอาเขต จำนวน 8 ไร่  42 ตารางวา ไว้สำหรับการก่อตั้งและจัดสร้างโรงพยาบาลราชทัณฑ์ แห่งที่ 2 โดยกรมราชทัณฑ์ ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ                    ให้การสนับสนุนในการวางโครงสร้างของโรงพยาบาล เพื่อให้มีความเหมาะสมในการให้บริการในด้านต่างๆ รวมถึง โรงพยาบาลแห่งนี้จะเปิดให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนทั่วไปอีกด้วย  ซึ่งในครั้งนี้ถือเป็น   มิติใหม่ของกรมราชทัณฑ์ในการพัฒนาระบบการรักษาพยาบาลของผู้ต้องขัง ตลอดจนสามารถให้สังคมภายนอกได้รับทราบถึงการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่เข้ารับการรักษาพยาบาล  สร้างความโปร่งใสและตรวจสอบได้รวมถึงปรับปรุงโครงสร้างของโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ให้มีความเหมาะสม อีกทั้ง สามารถยกระดับสมรรถนะในการให้บริการด้านสุขภาพสำหรับประชาชนอย่างยั่งยืน           
ชนะ  คำไทรแก้ว และทีมงานรายงาน            

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
%d bloggers like this: