กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัย

วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัย โดยเป็นการฝึกอบรมลักษณะบรรยายให้ความรู้ การฝึกปฏิบัติการลงพื้นที่แปลงเกษตรสาธิตเพื่อศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการบันทึกและการใช้แบบฟอร์มเพื่อให้ได้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ SCG PGS ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ให้แก่เกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยต่อผู้บริโภค
2. เพื่อยกระดับและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์การเกษตร เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ในระบบเศรษฐกิจครอบครัว ชุมชน และสังคม
3. เพื่อสร้างโอกาส เพิ่มช่องทางการตลาดการแสดงสินค้าให้เกษตรกร
โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี และคณะวิทยากรจาก บริษัท SCE วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด โดยคุณทรรศิน สุขโต ผู้อำนวยการ/พร้อมคณะ
และยังได้รับความร่วมมือจากสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมถึงกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรที่ผลิตสินค้าการเกษตรและประชาชนผู้สนใจในอาชีพการเกษตรกร จำนวน 100 คน เข้าร่วมการฝึกอบรม ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
%d bloggers like this: