อุบลฯ อบรมเครือข่ายการรณรงค์สร้างจิตสำนึกวิถีประชาธิปไตยและการเลือกตั้งท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี

อุบลฯ อบรมเครือข่ายการรณรงค์สร้างจิตสำนึกวิถีประชาธิปไตยและการเลือกตั้งท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี
วันนี้ (19 พ.ย.64) เวลา 09.30 น. ที่ ห้องทับทิมสยาม 2 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ฯ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดอบรมเครือข่ายการรณรงค์สร้างจิตสำนึกวิถีประชาธิปไตยและการเลือกตั้งท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้นำหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มผู้นำสตรี และนักศึกษา จำนวน 135 คน เข้ารับการอบรม
สำหรับการเลือกตั้งสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำหนดให้วันอาทิตย์ที่28 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันเลือกตั้ง เพื่อให้การเลือกตั้งดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการดำเนินการประชาสัมพันธ์ เป็นไปอย่างกว้างขวางเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ และผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวันเลือกตั้งมากที่สุด ลดจำนวนบัตรเสีย ลดหรือปราศจากเรื่องร้องเรียน ร้องคัดค้าน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี จึงได้จัดการอบรมเครือข่ายรณรงค์สร้างจิตสำนึก วิถีประชาธิปไตยและการเลือกตั้งท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีขึ้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างจิตสำนึกพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการเลือกตั้งท้องถิ่น เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกระบวนการ และขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งอย่างถูกต้อง และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ความเข้าใจไปถ่ายทอดกับเครือข่ายต่างๆในพื้นที่รวมทั้งดำเนินการประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะทำให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีความรู้ความเข้าใจได้อย่างถูกต้อง

กิตติภณ / ข่าว.

Leave a Reply

%d bloggers like this: