อบจ.พิษณุโลก มอบรถเข็นนั่งให้ผู้พิการ 1 ราย ในเขตตำบลดินทอง อำเภอวังทอง เพื่อให้ช่วยเหลือตนเองได้และแบ่งเบาภาระของผู้ดูแล

อบจ.พิษณุโลก มอบรถเข็นนั่งให้ผู้พิการ 1 ราย ในเขต ต.ดินทอง อ.วังทอง เพื่อให้ช่วยเหลือตนเองได้และแบ่งเบาภาระของผู้ดูแล
วันที่ 13 มกราคม 2565 ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายวิเชียร ภักดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอวังทอง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบหมายจาก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ให้นำรถเข็นนั่งสำหรับผู้พิการไปมอบให้กับผู้พิการทางการเคลื่อนไหว จำนวน 1 ราย ตามโครงการ “อบจ.พิษณุโลก ปันน้ำใจ ไม่ทิ้งกัน” ในเขตพื้นที่ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง ได้แก่ นางบุญช่วย รักษาสวัสดิ์ อายุ 88 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 13/1 หมู่ที่ 11 ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีความพิการทางร่างกายอ่อนแรงเนื่องจากโรคความดันโลหิตสูง-เบาหวาน และประสบอุบัติเหตุร่วงตกจากเตียงทำให้มีอาการขาอ่อนแรงไม่สามารถเดินได้ และเริ่มมีอาการสมองเสื่อมจำอะไรไม่ค่อยได้ร่วมด้วย ปัจจุบันได้พักอาศัยอยู่กับบุตรสาวจึงมีความจำเป็นต้องใช้รถเข็นนั่งสำหรับผู้พิการเพื่อใช้อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จึงได้นำรถเข็นนั่งสำหรับผู้พิการมอบให้เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้พิการรายดังกล่าว ตามโครงการ “อบจ.พิษณุโลก ปันน้ำใจ ไม่ทิ้งกัน” เพื่อต้องการให้ผู้พิการสามารถช่วยเหลือตนเองได้และได้รับความสะดวกในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพ รวมทั้งเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ดูแลในการช่วยเหลือผู้พิการได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป


ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก

Leave a Reply

%d bloggers like this: