องคมนตรี ติดตามการตรวจเยี่ยมร.ร. ในโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ 3


นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี กรรมการโครงการกองทุนการศึกษา พร้อมด้วย นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ 3 ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2565 จำนวน 5 แห่ง ดังนี้ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านค้อ อำเภอน้ำยืน โรงเรียนสมเด็จพระบรมราชชนนี อำเภอนาจะหลวย โรงเรียนทั้ง 2 แห่ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5


วันที่ 6 สิงหาคม 2565 ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร โรงเรียนบ้านกุ่ม ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม และโรงเรียนบ้านโนนหนองบัว ตำบลดอนใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ โรงเรียนทั้ง 3 แห่ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โดยติดตามแผนการดำเนินงานการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริง ใน3 เสาหลัก 5 กลยุทธ ซึ่ง 3 เสาหลัก ประกอบด้วย ให้เด็กได้เรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพ ให้เด็กสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และ ให้ปลูกฝังวินัย คุณธรรมจริยธรรม ส่วน 5 กลยุทธ์ ได้แก่ การพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน การยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียน การพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม การพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ และ การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ ตลอดจนผลการปฏิบัติ

ภายหลังจากได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและครูเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และผลสัมฤทธิ์ต่างๆ รวมถึงปัญหา อุปสรรคข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการกองทุนการศึกษา ซึ่งปัญหาส่วนมากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ยังอ่าน และเขียนไม่ได้ ทั้งนี้จังหวัดอุบลราชานี ได้เตรียมความพร้อมเปิดอบรมให้แก่ครู ในการเสริมเพิ่มทักษะให้มีความรู้เพิ่มเติมสามารถสอนทดแทนได้ จากปัญหาครู ลา หรือลาป่วย
การตรวจเยี่ยมดังกล่าว เป็นการสนองพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการดำเนินการพัฒนาด้านการศึกษาสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนอันเป็นการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง


ทีมข่าวเฉพาะกิจ / ข่าว.

Leave a Reply

%d bloggers like this: