ร้อยเอ็ด …. สู้ศึกเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด คึกคัก


ช่วงบ่ายวันนี้นางจุรีพร สินธุไพร ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เบอร์ 4 ในนามอิสระ ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชน ณ เวทีอำเภอโพธิ์ชัย เพื่ออาสาทำงานเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ภายใต้สโลแกน “ลูกไทบ้าน เข้าถึง พึ่งได้” อาสาขับเคลื่อน ส่งเสริม สนับสนุน เคียงข้างพี่น้องประชาชน “อบจ.ร้อยเอ็ด 24 ชม. ทำได้ ทำทันที” ชู 8 นโยบายเด่น ดังนี้
1.นโยบายเร่งด่วนและทำทันที

 • การบริหารและบริการประชาชน 24/7 (ไม่มีวันหยุด)
 • รายการนายก อบจ.ร้อยเอ็ดรายงาน และรับฟังปัญหาของประชาชนทางระบบออนไลน์
 • อบจ.สัญจร พบปะประชาชน
 • ส่งเสริมสนับสนุน โครงการธนาคารพันธุ์ข้าวคุณภาพดี
  2.นโยบายด้านเศรษฐกิจ
  -ส่งเสริมสนับสนุนจัดให้มี ศูนย์ยกระดับมาตรฐานการผลิต และผลิตภัณฑ์ต่างๆ
  -ส่งเสริมสนับสนุนจัดตั้งตลาดกลางสินค้ากระจ่ายให้ครบทุกอำเภอ
  -ส่งเสริมสนับสนุนให้มีแหล่งรวบรวมผลผลิตสินค้าเกษตรและสินค้าอื่นๆของชุมชน
  -ส่งเสริมสนับสนุนการเกษตรแบบสร้างมูลค่า ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
  -ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรที่มีมูลค่า กลุ่มเกษตรกรทำการเกษตรแบบครบวงจร กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
  -ส่งเสริมสนับสนุน ให้มีการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นทุกอำเภอ/ทุกปี
 1. นโยบายการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และนันทนาการ
  -ส่งเสริมสนับสนุนให้มีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาชั้นเลิศ 1 แห่ง ในจังหวัดร้อยเอ็ด
  -ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำ ทั้งการศึกษาในระบบ/นอกระบบ ในความรับผิดชอบของอบจ.ร้อยเอ็ด
  -ส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรมสมัยใหม่ให้กับสถานศึกษา
  -ส่งเสริมสนับสนุนให้มีโรงเรียนกีฬา และโรงเรียนดนตรีในอำเภอ
  -ส่งเสริมสนับสนุน บำรุงศาสนา และประเพณีต่างๆตามฮีต 12 คอง 14
  -ส่งเสริมสนับสนุนให้มีรายการแข่งขันกีฬาและนันทนาการในทุกระดับของจ.ร้อยเอ็ด
  -พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงเกษตร เชิงธรรมชาติ เชิงวัฒนธรรม
  -ส่งเสริมสนับสนุนโรงเยนในสกัด อบจ.เพิ่มทักษะด้านภาษาต่างประเทศ
  4.นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  -ส่งเสริมสนับสนุน ยกระดับท่าอากาศยานร้อยเอ็ด เป็นท่าอากาศยานนานาชาติ
  -ส่งเสริมสนับสนุน การเชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สะดวกรวดเร็วปลอดภัย
  -ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตน้ำประปาสะอาดดื่มได้ทุกหมู่บ้าน รถเคลื่อนที่ ให้บริการน้ำฉุกเฉินรวดเร็วทันที
  -ส่งเสริมสนับสนุนไฟฟ้าส่องสว่างริมถนนครอบคลุมทุกพื้นที่ ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ให้ทั่วถึงในจุดที่ไม่มีไฟฟ้า
  -ส่งเสริมสนับสนุน สัญญาณไฟจราจรบริเวณทางแยกทางร่วมในพื้นที่เสี่ยง สะพานข้ามทางบริเวณหน้าโรงเรียน
  -ส่งเสริมสนับสนุน “Free Wifi เพื่อประชาชน”รวมถึงกล้องวงจรปิดตามจุดสำคัญต่างๆ
  -จัดตั้งศูนย์เครื่องมือเครื่องจักรกลเป็นเขตพื้นที่บริการของประชาชน 4 โซน
  5.นโยบายด้านสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
  -ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพ รพ.สต. เชื่อมโยง รพ.สต.และ อปท. ให้มีเครือข่ายพัฒนาช่วยเหลือประชาชน
  -ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ รพ.สต.และ อสม.ให้มีความก้าวหน้าสูงขึ้นและมีค่าตอบแทนที่เหมาะสม
  -ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนา รพ.สต. ในสังกัดของ อบจ. ให้มีศูนย์บริการ 24 ชั่วโมง แบ่งออกเป็นโซน และมี ผอ. ประจำโซน
  เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรให้ตรงตามความก้าวหน้าในอาชีพที่เคยเรียนมา
  -ส่งเสริม สนับสนุนให้มีศูนย์บริการฟอกไต(ฟรี) แก่ผู้ป่วยที่ยากไร้ที่ศูนย์บริการ รพ.สต. 4 โซน ของ อบจ.ร้อยเอ็ด

6.นโยบายการบริหารจัดการน้ำ
-ส่งเสริมสนับสนุนการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการอุปโภคบริโภคให้เพียงพอ
-ส่งเสริมสนับสนุนการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ทุกชุ่มชน
-ส่งเสริมสนับสนุนการทำธนาคารน้ำใต้ดินทั้งระบบปิดระบบเปิดในทุกหมู่บ้าน
-สนับสนุนให้มีการสร้างอ่างเก็บน้ำในพื้นที่สาธารณะต่างๆที่มีปัญหาภัยแล้งในทุกอำเภอ
-ส่งเสริมสนับสนุนให้มีสถานีสูบน้ำเพื่อการเกษตรด้วยระบบพลังงานโซล่าเซลล์ในเขตและนอกเขตชลประทาน
7.นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
-ส่งเสริมสนับสนุน ฟื้นฟูรักษาป่าและป่าต้นน้ำลำธาร
-เสริมสร้างศักยภาพ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
-ส่งเสริมสนับสนุน ให้มีการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
-ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการขยะ แบบครบวงจรและน้ำเสียชุมชนแบบมีส่วนร่วม
8.นโยบายด้านการเมืองการปกครอง
-ส่งเสริมสนับสนุนให้มีสภาการเมืองภาคประชาชน
-ส่งเสริมสนับสนุนการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
-เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและกฎหมายต่างๆสิทธิและหน้าที่ของพลเมือง
-ส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการ
-สามารถรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที
-ส่งเสริมสนับสนุนการกระจายอำนาจ ด้านต่างๆสู่ท้องถิ่น รวมทั้งประสานจัดหางบประมาณให้เพียงพอต่อการกิจของท้องถิ่นภาพ:ข่าว คณิต ไชยจันทร์
โทร 093-458-9192

Leave a Reply

%d bloggers like this: