ร้อยเอ็ด!!’!!
ดร.รัชนี พลซื่อ ผู้สมัคร อิสระ ไม่ถูกครอบงำจากพรรคการเมืองเพื่อชิงชัยเป็นนายก.อบจ.ร้อยเอ็ด เบอร์ 1 บริหารเชื่อมโยงต่อจาก ดร.เอกภาพ พลซื่อ อดีตนายก อบจ.ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด!!’!!
ดร.รัชนี พลซื่อ ผู้สมัคร อิสระ ไม่ถูกครอบงำจากพรรคการเมืองเพื่อชิงชัยเป็นนายก.อบจ.ร้อยเอ็ด เบอร์ 1 บริหารเชื่อมโยงต่อจาก ดร.เอกภาพ พลซื่อ อดีตนายก อบจ.ร้อยเอ็ด
ดร.รัชนี พลซื่อ เป็นนายก อบจ.ร้อยเอ็ด เบอร์ 1 เปิดเผยว่า ตนลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น นายก อบจ ร้อยเอ็ด มีคุณสมบัติครบถ้วน สมัครในนาม สมัครอิสระ ไม่ถูกครอบงำจากพรรคการเมือง จะทำงานสร้างสรรค์ โปร่งใส จริงใจ ตรงไปตรงมา ให้โอกาสคนทำงาน พัฒนาร้อยเอ็ดให้ดีโดยมีนโยบาย ดังต่อไปนี้

1.ทำนุบำรุงพุทธศาสนา ส่งเสริม ศิลป วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

2.เจาะบ่อบาดาลในไร่นาและดำเนินการขอรับการสนับสนุนแผงโซ่ล่าเซลล์พร้อมระบบการกระจายน้ำจากกองทุนเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงาน(ฟรี)
3.ขยายไฟฟ้าเข้าไร่นา เกษตรกร(น้ำสู่นา ไฟฟ้าสู่ไร่)
4.หนึ่งอำเภอ หนึ่ง รพ.สต. หนึ่งห้องฟอกไต หนึ่งห้องตรวจเบาหวาน
5.ส่งเสริมสนับสนุนเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ให้มีความก้าวหน้าและให้อิสระในการทำงานเพื่อสุขภาพที่ดีของชาวร้อยเอ็ด

6.ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม อสม/สตรีแม่บ้านทั้งอุปกรณ์และงบประมาณ
7.สร้างศูนย์สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (โครงการ 7,500บาท) เพื่อเป็นที่ทำกิจกรรมของ อสม.แต่ละหมู่บ้าน
8.สร้างโรงไฟฟ้ากำจัดขยะระบบปิดให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดร้อยเอ็ด/โดยเอกชนลงทุน 100%

9.ซ่อม สร้าง บำรุงถนนทุกๆสายให้อยู่ในสภาพที่ดี มีไฟฟ้าส่องสว่างและเครื่องหมายจราจรที่ชัดเจน
10.ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้เท่าเที่ยมโดยจัดหาสื่อการเรียนและการสอนที่ทันสมัย
11.จัดสรรงบประมาณเพื่อดูแลเด็ก ผู้พิการผู้สูงอายุ และกลุ่มเปราะบาง
12.สนับสนุนกิจกรรมองค์กรภาคประชาสังคม และกองทุนสวัสดิการชุมชนทุกตำบลให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
13.พัฒนาโรงเรียนกีฬา อบจ.ร้อยเอ็ด ให้เป็นเลิศทั้งด้านกีฬา และวิชาการ สนับสนุนการเล่นกีฬา ทุกระดับ ทุกกีฬา
14.บำรุงรักษาแหล่งน้ำสาธารณะโดยการจัดหาเครื่องจักรกลเพื่อกำจัดผักตบชวา และวัชพืช
15.ส่งเสริมจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวโดยจะร่วมมือกับ อปท.ทุกแห่งในจังหวัดร้อยเอ็ด
16.เป็นศูนย์กลางประสานงานองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดร้อยเอ็ด

ดร.รัชนี เบอร์ 1 กล่าวว่าจะพยายามทำด้วยความจริงใจ ตามอำนาจนายก อบจ.ที่มีอยู่ ที่พี่น้องเชื่อมั่นว่าทำให้พี่น้องอยู่ดี กินดี หากได้รับเลือกตั้งจะเริ่มทำงานทันทีและทำตามนโยบายที่ได้กล่าวเอาไว้ตามที่พี่น้องไว้วางใจให้เข้ามาทำงาน

!!!!!
ภาพ:ข่าว ผ่านเล็นส์ B21102

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: