ร้อยเอ็ด …. โค้งสุดท้ายสู้ศึกเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด คึกคัก

ร้อยเอ็ด …. โค้งสุดท้ายสู้ศึกเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด คึกคัก
วันนี้(18ก.ย.65) เวลา 17.00น.นางจุรีพร สินธุไพร ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เบอร์ 4 ในนามอิสระ ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชน ณ เวทีโรงเรียนบ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฏร์วิทยา) ต.สะอาดสมบูรณ์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เพื่ออาสาทำงานเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ภายใต้สโลแกน “ลูกไทบ้าน เข้าถึง พึ่งได้” อาสาขับเคลื่อน ส่งเสริม สนับสนุน เคียงข้างพี่น้องประชาชน “อบจ.ร้อยเอ็ด 24 ชม. ทำได้ ทำทันที” ชู 8 นโยบายเด่น ดังนี้
1.นโยบายเร่งด่วนและทำทันที
– การบริหารและบริการประชาชน 24/7 (ไม่มีวันหยุด)
– รายการนายก อบจ.ร้อยเอ็ดรายงาน และรับฟังปัญหาของประชาชนทางระบบออนไลน์
– อบจ.สัญจร พบปะประชาชน
– ส่งเสริมสนับสนุน โครงการธนาคารพันธุ์ข้าวคุณภาพดี
2.นโยบายด้านเศรษฐกิจ
-ส่งเสริมสนับสนุนจัดให้มี ศูนย์ยกระดับมาตรฐานการผลิต และผลิตภัณฑ์ต่างๆ
-ส่งเสริมสนับสนุนจัดตั้งตลาดกลางสินค้ากระจ่ายให้ครบทุกอำเภอ
-ส่งเสริมสนับสนุนให้มีแหล่งรวบรวมผลผลิตสินค้าเกษตรและสินค้าอื่นๆของชุมชน
-ส่งเสริมสนับสนุนการเกษตรแบบสร้างมูลค่า ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
-ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรที่มีมูลค่า กลุ่มเกษตรกรทำการเกษตรแบบครบวงจร กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
-ส่งเสริมสนับสนุน ให้มีการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นทุกอำเภอ/ทุกปี
3. นโยบายการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และนันทนาการ
-ส่งเสริมสนับสนุนให้มีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาชั้นเลิศ 1 แห่ง ในจังหวัดร้อยเอ็ด
-ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำ ทั้งการศึกษาในระบบ/นอกระบบ ในความรับผิดชอบของอบจ.ร้อยเอ็ด
-ส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรมสมัยใหม่ให้กับสถานศึกษา
-ส่งเสริมสนับสนุนให้มีโรงเรียนกีฬา และโรงเรียนดนตรีในอำเภอ
-ส่งเสริมสนับสนุน บำรุงศาสนา และประเพณีต่างๆตามฮีต 12 คอง 14
-ส่งเสริมสนับสนุนให้มีรายการแข่งขันกีฬาและนันทนาการในทุกระดับของจ.ร้อยเอ็ด
-พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงเกษตร เชิงธรรมชาติ เชิงวัฒนธรรม
-ส่งเสริมสนับสนุนโรงเยนในสกัด อบจ.เพิ่มทักษะด้านภาษาต่างประเทศ
4.นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
-ส่งเสริมสนับสนุน ยกระดับท่าอากาศยานร้อยเอ็ด เป็นท่าอากาศยานนานาชาติ
-ส่งเสริมสนับสนุน การเชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สะดวกรวดเร็วปลอดภัย
-ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตน้ำประปาสะอาดดื่มได้ทุกหมู่บ้าน รถเคลื่อนที่ ให้บริการน้ำฉุกเฉินรวดเร็วทันที
-ส่งเสริมสนับสนุนไฟฟ้าส่องสว่างริมถนนครอบคลุมทุกพื้นที่ ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ให้ทั่วถึงในจุดที่ไม่มีไฟฟ้า
-ส่งเสริมสนับสนุน สัญญาณไฟจราจรบริเวณทางแยกทางร่วมในพื้นที่เสี่ยง สะพานข้ามทางบริเวณหน้าโรงเรียน
-ส่งเสริมสนับสนุน “Free Wifi เพื่อประชาชน”รวมถึงกล้องวงจรปิดตามจุดสำคัญต่างๆ
-จัดตั้งศูนย์เครื่องมือเครื่องจักรกลเป็นเขตพื้นที่บริการของประชาชน 4 โซน
5.นโยบายด้านสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
-ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพ รพ.สต. เชื่อมโยง รพ.สต.และ อปท. ให้มีเครือข่ายพัฒนาช่วยเหลือประชาชน
-ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ รพ.สต.และ อสม.ให้มีความก้าวหน้าสูงขึ้นและมีค่าตอบแทนที่เหมาะสม
-ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนา รพ.สต. ในสังกัดของ อบจ. ให้มีศูนย์บริการ 24 ชั่วโมง แบ่งออกเป็นโซน และมี ผอ. ประจำโซน
เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรให้ตรงตามความก้าวหน้าในอาชีพที่เคยเรียนมา
-ส่งเสริม สนับสนุนให้มีศูนย์บริการฟอกไต(ฟรี) แก่ผู้ป่วยที่ยากไร้ที่ศูนย์บริการ รพ.สต. 4 โซน ของ อบจ.ร้อยเอ็ด

6.นโยบายการบริหารจัดการน้ำ
-ส่งเสริมสนับสนุนการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการอุปโภคบริโภคให้เพียงพอ
-ส่งเสริมสนับสนุนการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ทุกชุ่มชน
-ส่งเสริมสนับสนุนการทำธนาคารน้ำใต้ดินทั้งระบบปิดระบบเปิดในทุกหมู่บ้าน
-สนับสนุนให้มีการสร้างอ่างเก็บน้ำในพื้นที่สาธารณะต่างๆที่มีปัญหาภัยแล้งในทุกอำเภอ
-ส่งเสริมสนับสนุนให้มีสถานีสูบน้ำเพื่อการเกษตรด้วยระบบพลังงานโซล่าเซลล์ในเขตและนอกเขตชลประทาน
7.นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
-ส่งเสริมสนับสนุน ฟื้นฟูรักษาป่าและป่าต้นน้ำลำธาร
-เสริมสร้างศักยภาพ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
-ส่งเสริมสนับสนุน ให้มีการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
-ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการขยะ แบบครบวงจรและน้ำเสียชุมชนแบบมีส่วนร่วม
8.นโยบายด้านการเมืองการปกครอง
-ส่งเสริมสนับสนุนให้มีสภาการเมืองภาคประชาชน
-ส่งเสริมสนับสนุนการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
-เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและกฎหมายต่างๆสิทธิและหน้าที่ของพลเมือง
-ส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการ
-สามารถรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที
-ส่งเสริมสนับสนุนการกระจายอำนาจ ด้านต่างๆสู่ท้องถิ่น รวมทั้งประสานจัดหางบประมาณให้เพียงพอต่อการกิจของท้องถิ่น

!!!!!!
ภาพ:ข่าว ผ่านเล็นส์ B21102

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: