อาชีวะเปิดโครงการประชมุวิชาการ ปัจจุบันสู่อนาคตการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง เพื่อการพัฒนาประเทศ “สื่อสาร ส่งเสริม สู่การปฏิบัติ”

อาชีวะเปิดโครงการประชมุวิชาการ ปัจจุบันสู่อนาคตการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง เพื่อการพัฒนาประเทศ “สื่อสาร ส่งเสริม สู่การปฏิบัติ”

เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 13 ม.ค.66 ที่โรงแรมนิภาการ์เด้นท์ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายสิรวิชญ์ ธนเศรษฐวงศ์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ประธานอาชีวศึกษาภาคใต้ ดร.ฉันทนา โพธิครูประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี ร่วมเปิดโครงการประชมุวิชาการ ปัจจุบันสู่อนาคตการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง เพื่อการพัฒนาประเทศ “สื่อสาร ส่งเสริม สู่การปฏิบัติ” โดยมีคณะผู้บริหารสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้บริหารจากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ศูนย์ส่งเสริมอาชีวศึกษาภาคใต้ สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาภาคใต้ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ กล่าาว่า การจัดประชุมวิชาการ ปัจจุบันสู่อนาคตการผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง เพื่อการพัฒนาประเทศ “สื่อสาร ส่งเสริม สู่การปฏิบัติ” เนื่องจากแนวนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) ที่ได้มอบนโยบายและยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติงานให้กับ หน่วยงานในกำกับ เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้เกิดความ เชื่อมั่น และสร้างความมั่นใจให้กับสังคม ตามนโยบายและจุดเน้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้นำมาเป็น แนวทางในการกำหนดนโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประกอบด้วย 5 นโยบายหลัก (Policy)/ และ 9 นโยบายเร่งด่วน (Quick Win) เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าว

ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติ ราชการของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิผล มีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลสัมฤทธิ์เชิง บทบาทภารกิจที่เป็นรูปธรรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงกาหนดให้จัด ประชุมวิชาการ ปัจจุบันสู่อนาคตการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง เพื่อการพัฒนาประเทศ “สื่อสาร ส่งเสริม สู่การปฏิบัติ” เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามนโยบายเร่งด่วน (Quick Win) ภายใต้นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้น เพื่อมุ่งสู่ การพัฒนาประเทศ ด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถะสูง โดย ดำเนินการใน 6 ภูมิภาค นั้น

สำหรับการจัดประชุมครั้งนี้เป็นการจัดประชุมของภาคใต้ โดยผู้เข้าร่วม ประชุมประกอบด้วยผู้บริหารจากสถานศึกษาภาครัฐ จำนวน 81 แห่ง สถานศึกษา เอกชน จำนวน 48 แห่ง ผู้บริหารจากสถาบันการอาชีวศึกษา จำนวน 3 แห่ง และศูนย์ ส่งเสริมอาชีวศึกษาภาคใต้ จำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น 258 คน โดยการจัด กิจกรรมครั้งนี้ได้มีการถ่ายทดสดผ่าน Facebook Live และช่อง R-Channel ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมใน ครั้งนี้ได้รับทราบแนวนโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของสำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อนำสู่การปฏิบัติ อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพต่อไป

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link