สค. โดย ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง นนทบุรี ขานรับนโยบายรัฐบาลสร้างอาชีพแก่สตรีผู้มีรายได้น้อยเฝ้าระวังปัญหาว่างงานในชุมชน และพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ “โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ประจำปี 2561”

สค. โดย ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง นนทบุรี ขานรับนโยบายรัฐบาลสร้างอาชีพแก่สตรีผู้มีรายได้น้อยเฝ้าระวังปัญหาว่างงานในชุมชน และพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ “โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ประจำปี 2561” ในรูปแบบ “บวร” (บ้าน วัด ราชการ)

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค) โดย ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลางจังหวัดนนทบุรี ทำพิธีมอบวุฒิบัตรโครงการฝึกอาชีพ “สร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2561” ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดสิงห์บุรี โดย นางพัชรี อาระยะกุล รองอธิบดีเป็นประธานในพิธี และผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี (นางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา) กล่าวรายงาน รักษาการเจ้าอาวาสวัดหนองลาด จังหวัดชัยนาท (พระมานะญาณวังโส) ร่วมในพิธีพร้อมสวดชยันโต เสริมสิริมงคล สร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้รับวุฒิบัตร ในการที่จะนำความรู้ทักษะที่ได้รับไปใช้ประกอบอาชีพ ดำรงชีวิตตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ตามวิถีชีวิตแบบพอเพียง โดยมีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี (นางจตุพร โรจนพานิช) ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่จากจังหวัดสิงห์บุรี ชัยนาท นำสตรีที่สำเร็จการฝึกอบรมฯ รวม 270 คน เข้าพิธีรับวุฒิบัตร และร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ร่วมเป็นเครือข่ายด้านสตรีและครอบครัว ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการกองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ (นายวิศิษฐ์ ผลดก) มาบรรยายให้ความรู้ การเสริมพลังสร้างความเข้มแข็ง ทักษะการดำเนินชีวิต การบริหารจัดการกลุ่ม คน ผลิตภัณฑ์ รวมถึงการสร้างแนวคิดต่อยอดการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพิ่มบทบาทการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังปัญหาในระดับพื้นที่ ในโอกาสนี้ รองอธิบดี สค. กล่าวให้โอวาทแก่ผู้ที่สำเร็จการฝึกอบรม ซึ่งมีใจความสำคัญว่า การฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ทาง ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จัดขึ้นถือเป็นการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ในการที่จะแก้ไขปัญหาความยากจน และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ โดยมุ่งหวังให้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้มีความรู้ ความสามารถในด้านวิชาชีพ เพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพ มีรายได้พึ่งพาตนเองและช่วยเหลือครอบครัว ให้ดำรงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข และการที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถศึกษาจนสำเร็จตามหลักสูตรได้ ย่อมแสดงให้เห็นว่าผู้สำเร็จการฝึกอบรม เป็นผู้ที่มีความตั้งใจ ขยัน อดทน และประหยัด

ภาพ/ข่าว ฉัตรมงคล สิงห์โต ผู้สื่อข่าวนนทบุรี

Leave a Reply

%d bloggers like this: