เดอะโอ๋!!!ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานของศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ตำรวจภูธรภาค 1

เดอะโอ๋!!!ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานของศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ตำรวจภูธรภาค 1

วันนี้ 23 ส.ค.61 ที่ห้องประชุม ศปก.ภ.1 บช.ภ.1 พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ รอง ผบช.ภ.1/รอง ผอ.ศปจร.ภ.1 เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานของศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ตำรวจภูธรภาค 1 (ศปจร.ภ.1)ครั้งที่ 11/2561โดยมีรอง ผบก.ภ.จว.ฯที่รับผิดชอบ ศปจร.ภ.จว.ฯรอง ผบก.สส.ฯหน.ฝ่ายปฏิบัติการและฝ่ายอำนวยการ ศปจร.ภ.1 หน.ฝ่ายปฏิบัติการและฝ่ายอำนวยการ ศปจร.ภ.จว.ฯพร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุม

พล.ต.ต.ธนายุตม์ กล่าวในทีประชุมได้กำชับสั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุกนายดำเนินการตามแผนปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ของตร.ให้ครบถ้วนพร้อมให้จัดทำบัญชีผู้มีพฤติการณ์เกี่ยวกับการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และบัญชีสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ในพื้นที่ จัดเก็บเป็นฐานข้อมูล พร้อมจัดทำสถิติข้อมูลรถหายและผลการติดตามรถที่ถูกโจรกรรมส่งคืนเจ้าของในพื้นที่ หาความเชื่อมโยงเครือข่ายฯเพื่อใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติและดำเนินการบันทึกข้อมูลรถหายลงในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสถานีตำรวจ (CRIMES)โดยให้ หน.สภ. ตรวจสอบข้อมูลเป็นประจำในการบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมวางแผนการจัดสายตรวจ โดยการบูรณาการสายตรวจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการออกตรวจตราป้องกันการก่อเหตุของคนร้ายและการประชาสัมพันธ์โดยการเผยแพร่ข่าวสารความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันการโจรกรรมรถยนต์รถจักรยานยนต์ และเทคโนโลยีในการป้องกันการโจรกรรมในรูปแบบต่างๆให้ประชาชนได้รับทราบ ตลอดจนข้อมูลข่าวสาร ประเภท ยี่ห้อ รุ่นของรถที่เป็นเป้าหมายของคนร้าย และวิธีการปฏิบัติในการแจ้งเหตุด่วนและข้อมูลเบาะแสแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อเกิดเหตุหรือพบรถต้องสงสัยให้ประชาชนได้รับทราบและจัดให้มีการ
ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานรวมถึงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอและเหมาะสมพร้อมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ และภาคเอกชน ร่วมเป็นคณะทำงานเพื่อกำหนดแนวทาง มาตรการป้องกันการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เช่น ขนส่งจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ตัวแทนจำหน่าย บริษัทประกันภัย ห้างสรรพสินค้าเป็นต้น

และจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งเพื่อทบทวนการปฏิบัติงานและประเมินผล อันจะนำไปสู่การพัฒนาระบบงานให้ทันต่อคนร้ายและสถานการณ์
พร้อมทั้งให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับตรวจสอบควบคุมกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดเกี่ยวกับการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม หากพบว่ามีการกระทำความผิดให้ดำเนินการทั้งคดีอาญา ทางวินัยและทางปกครองและเมื่อมีการรับแจ้งเหตุหรือเมื่อมีการจับกุมในกรณีที่มีเหตุการณ์สำคัญหรือเป็นที่สนใจของประชาชนหรือสื่อมวลชนให้รายงานให้ทราบตามลำดับชั้นทันทีตามแบบรายงานเหตุอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญและเหตุที่ต้องรายงานฯโดยให้ยึดหลัก “ขยัน อดทน ดำรงตนอย่างมีเกียรติ”

Leave a Reply

%d bloggers like this: