ศรชล.จว.สุราษฎร์ธานีร่วมจัดโครงการเสริมสร้างความรู้เรื่องทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

เมื่อวันที่ 24 ส.ค.66 ที่ กศน.ตำบลลีเล็ด หมู่ที่ 1 ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จว.สุราษฎร์ธานี น.อ.ณัฐพล สินพูลผล รอง ผอ.ศรชล.จว.สุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากรเพื่อบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษา กศน.อำเภอพุนพินในโครงการเสริมสร้างความรู้เรื่องทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ซึ่งจัดโดยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพุนพิน มีนักศึกษา กศน. อ.พุนพิน 16 ตำบล จำนวน 80 คน ร่วมฟังบรรยาย

น.อ.ณัฐพล กล่าวว่า โครงการเสริมสร้างความรู้เรื่องทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ที่จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเรื่องทะเลและมหาสมุทรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีหัวข้อในการให้ความรู้ ดังนี้ คือ1. ลักษณะภูมิศาสตร์ทางทะเลและความสำคัญของทะเล 2. เขตทางทะเล 3. เขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล 4. ประโยชน์ของทะเล และ5.กฎหมายและหน่วยงานทางทะเล

นอกจากนี้ยังได้แนะนำหน่วยงาน ศรชล. รวมทั้งภารกิจ อำนาจ หน้าที่และการปฏิบัติงานของ ศรชล.จว.สุราษฎร์ธานี และสถานการณ์ทั่วไปในพื้นที่ทางทะเลของ จว.สุราษฎร์ธานี และเพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ศรชล. ให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มเยาวชน มากยิ่งขึ้นต่อไป

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: