ศูนย์ ปภ. เขต 17 จันทบุรี จัดโครงการฝึกทบทวนเพิ่มทักษะการใช้งานเครื่องจักรกลสาธารณภัย เพื่อรองรับสถานการณ์สาธารณภัย

ศูนย์ ปภ. เขต 17 จันทบุรี จัดโครงการฝึกทบทวนเพิ่มทักษะการใช้งานเครื่องจักรกลสาธารณภัย เพื่อรองรับสถานการณ์สาธารณภัย

วันที่ 28 สิงหาคม 2561 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกทบทวนเพิ่มทักษะการใช้งานเครื่องจักรกลสาธารณภัย เพื่อรองรับสถานการณ์สาธารณภัย ระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี และเขื่อนคิรีธาร ตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี โดยมี นายสัญญา นามี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ จะให้ความรู้ แนะนำการใช้งาน และฝึกปฏิบัติการใช้งานเครื่องจักรกล/ยานพาหนะและเครื่องมืออุปกรณ์
วัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการในครั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการด้านเครื่องจักรกลในการช่วยเหลือสาธารณภัย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และทันท่วงที พร้อมปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงต้องมีการฝึกทบทวนการใช้เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์ เพื่อให้ทราบถึงสรรถนะสูงสุดของเครื่องจักรกลสาธารณภัยในแต่ละประเภท รวมถึงเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท้องถิ่นในเขตพื้นที่ ซึ่งเป็นหน่วยงานเครือข่ายในการร่วมบูรณาการให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณภัยหรือภัยพิบัติร่วมกัน

Leave a Reply

%d bloggers like this: