พันเอกสมทรง ทับทิมทองคำ รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมด้านการบรรเทาสาธารณภัยและงานกิจการเครือข่ายมวลชน กองทัพภาคที่ 4 ณ โรงแรมชฎาแอทนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 พันเอกสมทรง ทับทิมทองคำ รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมด้านการบรรเทาสาธารณภัยและงานกิจการเครือข่ายมวลชน กองทัพภาคที่ 4 ณ โรงแรมชฎาแอทนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยมีหน่วยขึ้นตรงของกองทัพภาคที่ 4 และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ๑๔ จังหวัดภาคใต้ เข้าร่วมการอบรม
สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดการฝึกอบรม เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบถึงบทบาทและหน้าที่ของแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๘ แผนบรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ ๔ ปี ๒๕๖๑ และทราบถึงการทำงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนในแต่ละจังหวัด อำเภอ ซึ่งสามารถประสานงานและบูรณาการทำงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งดำเนินการจัดตั้งมวลชนในการทำหน้าที่เป็นผู้แจ้งเตือนภัยในแต่ละพื้นที่ ตำบล อำเภอ และจังหวัด เป็นมิสเตอร์เตือนภัยของจังหวัดนั้นๆ ซึ่งจะทำให้หน่วยทหาร และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเข้าพื้นที่ในการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที และให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบถึงการทำงานด้านการประชาสัมพันธ์เมื่อเกิดภัยพิบัติในแต่ละพื้นที่ และการประชาสัมพันธ์งานด้านกิจการพลเรือนของหน่วย โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย กองกิจการพลเรือน กองทัพภาคที่ 4 , ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี, องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช และผู้สื่อข่าวสายทหารและความมั่นคง สำนักข่าว RFA.United States of American มาเป็นวิทยากร รวมทั้งมีการอบรมให้ความรู้ ; ในการนี้ นายอุดม เพชรคุต ผู้อำนวยการศูนย์ ปภ เขต 11 สุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายประภาส ขาวดำ ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์และการจัดการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายฯ

ศูนย์ข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: