อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานในกิจกรรมเสริมสร้างจริยธรรมและการบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดถ้ำรงค์

วันที่ 29 กันยายน 2561 เวลา 10.30 น. นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานในกิจกรรมเสริมสร้างจริยธรรมและการบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดถ้ำรงค์ ต.ถ้ำรงค์ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี โดยมี นางพรสม เปาปราโมทย์ รองอธิบดี สค. พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สค. เข้าร่วมกิจกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านจิตใจ และส่งเสริมจริยธรรมตามค่านิยมองค์กร ตลอดจนสนับสนุนให้ผู้บริหารและบุคลากรของกรม ได้มีโอกาสทำบุญร่วมกันเพื่อความเป็นศิริมงคล และสร้างบรรยากาศที่ดีภายในองค์กร

Leave a Reply

%d bloggers like this: