งานสายใยรักสู่บ้านกึ่งวิถีหญิง

งานสายใยรักสู่บ้านกึ่งวิถีหญิง
วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น.
จัดโดย ชมรมผู้รู้คุณแผ่นดิน

วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานชมรมผู้รู้คุณแผ่นดิน นำคณะกรรมการชมรมฯ ทำกิจกรรม “สายใยรักสู่บ้านกึ่งวิถีหญิง” เพื่อแสดงความห่วงใยต่อสมาชิกบ้านกึ่งวิถีหญิง ผ่านทางการจัดกิจกรรมดนตรี กีฬา จัดของที่ระลึกและอาหารว่าง ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (หญิง) จังหวัดปทุมธานี

วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนี้ เพื่อแสดงออกถึงความห่วงใยที่มีต่อสตรีผู้ด้วยโอกาสที่ประสบปัญหาชีวิต และเพื่อเป็นตัวอย่างอันดีให้แก่คนไทยที่มีความพร้อมได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของเพื่อนร่วมชาติ และช่วยกันให้ความช่วยเหลือ ทั้งนี้ เพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชเสาวนีย์ให้ก่อตั้งชมรมขึ้น เพื่อบำเพ็ญคุณอันเป็นประโยชน์ต่อแผ่นดิน ในการช่วยเหลือราษฎรผู้ตกทุกข์ได้ยาก และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้เดือดร้อนทั่วประเทศ โดยมี คุณสุพิชา มานะนิติธรรม ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (หญิง) ให้การต้อนรับ

สำหรับชมรมผู้รู้คุณแผ่นดิน ก่อตั้งขึ้นด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เพื่อบำเพ็ญคุณอันเป็นประโยชน์ต่อแผ่นดิน ให้ความช่วยเหลือตามควรแก่กรณี แก่ประชาชนผู้เดือดร้อน และประกอบกิจอันเป็นสาธารณประโยชน์ และสาธารณกุศลในฐานะพสกนิกรผู้รู้คุณแผ่นดิน ประกอบด้วย 10 องค์กร ได้แก่
1. สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนจิตรลดา
2. สมาคมศิษย์เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
3. สมาคมศิษย์เก่าเซนต์โยเซฟ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
4. สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
5. สมาคมนักเรียนเก่าราชินี ในพระบรมราชินูปถัมภ์
6. สมาคมศิษย์เก่าวังหลัง-วัฒนา
7. สมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิกและเอเชียอาคเนย์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
8. สตรีวิทยาสมาคม ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี
9. สายปัญญาสมาคม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
10. มูลนิธิอุบลรัตน์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: