จิตอาสาชาวมุกดาหาร ร่วมเดินรณรงค์ คน รัก คลองไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี

ที่บริเวณลำน้ำห้วยกระเบียน บ้านภู ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นางมลัยรัก ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และพี่น้องประชาชนจิตอาสาในพื้นที่อำเภอหนองสูง จ.มุกดาหาร ได้ร่วมกันประกอบพิธีกล่าวน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเดินรณรงค์ในกิจกรรมรณรงค์ “คน รัก คลอง” ไม่ทิ้ง ไมเท ทุ่มทำความดี” พร้อมร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลำน้ำห้วยกระเบียน เพื่อเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ อุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร และสื่อสารพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนเพื่อสร้างการตระหนักรู้และจิตสำนึกในการดูแลรักษาพัฒนาคลอง เพื่อสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีแก่ชุมชน พร้อมกับให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมกันแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคี ความปรองดอง และร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
ทั้งนี้ลำห้วยกระเบียน อยู่ในพื้นที่สูง เป็นพื้นที่ต้นน้ำ หน้าแล้งเก็บกักน้ำไม่ได้ ทําให้ปริมาณน้ำไม่เพียงพอ ต่อการนําไปใช้ประโยชน์ในหน้าแล้ง เกิดปัญหาไฟป่าและ หมอกควันรบกวน เนื่องจากพื้นที่ใกล้เคียงเป็นเขตป่าและเกิดไฟป่า ดังนั้น จึงได้ขอความ ช่วยเหลือจากภาคีความร่วมมือ เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร จัดทําฝาย ชะลอน้ำ / เทศบาลตําบลบ้านเป้า ช่วยขุดลอกลําห้วย และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตร ทําฝายหิน/ฝายแม้ว ช่วยชะลอการไหลของน้ำในลําน้ำห้วยกระเบียน หลังจากดําเนินการแล้ว ทําให้พื้นที่เกิดความชุ่มน้ำปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้นในฤดูแล้ง ชุมชนสามารถนําน้ำไปประกอบอาชีพ เช่น การเกษตร การปศุสัตว์ โฮมสเตย์ นอกจากนี้ โรงเรียนบ้านภูสามารถนําน้ำจากลําห้วยกระเบียนไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น โครงการยุวเกษตรกร เป็นต้น

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: