ราชบุรี  – ราชบุรีได้ผู้สมัคร สว.ระดับจังหวัดรวม 56 คน

ราชบุรี – ราชบุรีได้ผู้สมัคร สว.ระดับจังหวัดรวม 56 คน

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ตรวจเยี่ยมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด ที่บริเวณโรงยิมเนเซี่ยม อ.เมือง จ.ราชบุรี ได้ผู้สมัคร แบ่งเป็นกลุ่มอิสระ 10 กลุ่ม ๆ ละ 4 คน รวมทั้งสิ้น 56 คน

วันที่ 23 ธ.ค.61) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้เดินทางตรวจเยี่ยมสถานที่การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด ที่บริเวณโรงยิมเนเซี่ยม เขตเมืองเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยมี พ.ต.ท. ดิตถชาติ กอสนาน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี และคณะกรรมการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดในวันที่ 22 ธันวาคมนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 29 และมาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 ประกอบข้อ 140 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 จึงประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัด โดยมีการแบ่งกลุ่มจำนวน 10 กลุ่ม ๆ ละ 4 คน รวม 40 คน และมี 7 องค์กร รวมจำนวน 16 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 56 คน บางองค์กรมีผู้สมัคร 1-4 ราย

สำหรับบรรยากาศภายในโรงยิมเนเซี่ยมนั้น ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการปิดประกาศการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ( ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ) และเอกสารการประกาศกำหนดสถานที่เลือกตั้ง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถานที่เลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตัวอย่างบัตรลงคะแนนพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องมาติดไว้ เพื่อให้ผู้สมัครได้ตรวจสอบเอกสารอย่างชัดเจนถูกต้อง ส่วนด้านในจะมีการตั้งโต๊ะแบ่งเป็นกลุ่มเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link