สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัย-อุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัย-อุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 08.50 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยองคมนตรี ได้รับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับวาตภัยและผลกระทบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์ทวี บ้านควนท่าแร่ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากนั้นได้มอบสิ่งของพระราชทาน จำนวน 1,000 ชุด ณ ศาลาเทิดไท้องค์ราชันย์ ตำบลทรัพย์ทวี บ้านควนท่าแร่ อำเภอบ้านนาเดิม และอันเชิญกระแสรับสั่งของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเชิญสิ่งของพระราชทาน

จากนั้นเวลา 10.20 น. องคมนตรี ได้เดินทางไปมอบสิ่งของพระราชทาน จำนวน 500 ชุด พรัอมเยี่ยมเยียนราษฎรผู้ประสบภัย ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอกาญจนดิษฐ์ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต่อจากนั้นได้เดินทางไปมอบสิ่งของพระราชทาน จำนวน 700 ชุด และเยี่ยมเยียนราษฎร ณ โรงเรียนดอนสักผดุงวิทย์ อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์พายปาบึก

สำหรับจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดในภาคใต้ อยู่ติดชายฝั่งอ่าวไทย แบ่งการปกครองออกเป็น 19 อำเภอ ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมและเกิดภัยธรรมชาติบ่อยครั้ง จากสถานการณ์พายุโซนร้อน ปาบึก ทำให้เกิดวาตภัย คลื่นลมแรงและเกิดอุทกภัย น้ำท่วมฉบับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง ระหว่างวันที่ 3 – 7 มกราคม 2562 ในพื้นที่ 13 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอท่าชนะ อำเภอไชยา อำเภอท่าฉาง อำเภอพุนพิน อำเภอเมือง อำเภอกาญจนดิษฐ์ อำเภอดอนสัก อำเภอเกาะสมุย อำเภอเกาะพะงัน อำเภอบ้านนาเดิม อำเภอบ้านนาสาร อำเภอพระแสง และอำเภอวิภาวดี รวม 66 ตำบล 415 หมู่บ้าน 25 ชุมชน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน 14,969 ครัวเรือน 35,630 คน ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือน ทรัพย์สิน พื้นที่การเกษตร และสิ่งสาธารณประโยชน์ ทางด้านที่อยู่อาศัย มีบ้านเรือนเสียหายทั้งหลังจำนวน 2 หลัง ในพื้นที่กาญจนดิษฐ์ 1 หลัง และอำเภอท่าชนะ 1 หลัง เสียหายบางส่วน 124 หลัง ด้านปศุสัตว์ วัว ควาย ได้รับผลกระทบ 380 ตัว พื้นที่การเกษตรเสียหาย 1,450 ไร่ สิ่งสาธารณประโยชน์เสียหาย ถนน 109 สาย คอสะพาน 9 แห่ง ศาสนสถานและสถานที่ราชการอยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย โดยมีจุดอพยพ จำนวน 11 จุด ในพื้นที่อำเภอดอนสัก อำเภอเกาะสมุย อำเภอท่าชนะ และอำเภอเกาะพะงัน จำนวน 1,276 คน ขณะนี้ผู้อพยพได้กลับเข้าบ้านพักอาศัยหมดแล้ว ส่วนการคมนาคมสามารถสัญจรได้เป็นปกติ มูลค่าความเสียหายเบื้องต้นประมาณ 78 ล้านบาท.

หัวหน้าศูนย์ข่าว เรื่องจริงผ่านเลนส์ สุราษฎร์ธานี / รายงาน
# สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: