ผบช.สตม.มอบของขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ แก่เด็กมูลนิธิช่วยเหลือเด็กกำพร้าของสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ผบช.สตม.มอบของขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
แก่เด็กมูลนิธิช่วยเหลือเด็กกำพร้าของสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ตามที่ พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 ว่า “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” เด็กทุกคน ไม่ว่าเชื้อชาติ ศาสนาใด ถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของประเทศ จึงต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพทางด้านสติปัญญา การศึกษาด้านวิชาการ รวมทั้งการพัฒนาทักษะทางด้านอารมณ์อย่างสมดุล เพื่อให้เติบโตเป็นคนเก่ง คนดีของสังคม และมีความพร้อมสำหรับการดำรงชีวิตในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี ซึ่งในปีนี้ตรงกับ
วันที่ 12 ม.ค.2562 พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผบช.สตม.ได้สั่งการให้มีการจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาและสิ่งของเนื่องในงานวันเด็กของทุกปี โดยได้มีการสำรวจความต้องการของมูลนิธิต่างๆ พบว่า มูลนิธิช่วยเหลือเด็กกำพร้าของสตรีไทยมุสลิม พบว่าทางมูลนิธิได้ให้ความช่วยเหลือเด็กในชุมชนบริเวณใกล้เคียง ทั้งเด็กยากจนและเด็กกำพร้า ซึ่งมีเด็กอยู่ในอุปการะ 300 คน แบ่งเป็นเด็กกำพร้าและเด็กยากจน
ในสัดส่วนเท่าๆกัน โดยมูลนิธิมีการดำเนินการช่วยเหลือ ให้การศึกษา เด็กด้อยโอกาสรวมถึงเด็กกำพร้าในบริเวณชุมชนในเขตบางคอแหลม, วัดพระยาไกร, สาทร และ ยานนาวา เช่น ชุมชนสะพานยาว, บ้านใหม่, เซ่งกี่ ตลอดจนมอบทุนการศึกษาแก่เด็ก เยาวชนที่อยู่ห่างไกล ไม่ว่าจะเป็นเด็กชนเผ่า รวมถึงเด็กที่พ่อแม่เป็นผู้ต้องขัง วัตถุประสงค์หลักของมูลนิธิคือการสงเคราะห์เด็กกำพร้า และเด็กด้อยโอกาส โดยไม่เลือกเชื้อชาติ ศาสนา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ผบช.สตม. ที่เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาของเด็กและเยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติหรือศาสนาใดอย่างเท่าเทียม จึงได้ถือโอกาสในช่วงวันเด็กแห่งชาติจัดกิจกรรมส่งมอบทุนการศึกษา สิ่งของ เครื่องใช้ และของเล่น ให้แก่เด็กด้อยโอกาสในวันศุกร์ ที่ 11 ม.ค.2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ มูลนิธิช่วยเหลือเด็กกำพร้าของสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทย ถ.เจริญกรุง เขตบางคอแหลม กทม. โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.สงเคราะห์เด็กกำพร้าและด้อยโอกาส โดยการส่งเสริมด้านการศึกษา กีฬา และสันทนาการมอบความรักและความสุขให้แก่เด็กในวันเด็กแห่งชาติ
2.สร้างภาพลักษณ์ที่ดีระหว่างตำรวจ,ชุมชน และประชาชน โดยแสดงให้เห็นถึงการไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งแบ่งแยกเชื้อชาติ และศาสนา
3. การสอดแทรกการเตือนภัย ปลูกฝังแนวคิดที่ดีเป็นเกราะป้องกัน ไม่ให้เด็กและเยาวชน กระทำผิด หรือตกเป็นเหยื่อ สร้างความเป็นมิตรให้เด็ก ความรู้สึกดี สร้างความไว้ใจ ให้ข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์
4.เพื่อให้กำลังใจเด็กด้อยโอกาสให้มีความหวังและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติ เท่าเทียม
กับเด็กอื่น เพื่อให้มีอนาคตจะได้เติบโตอย่างมีคุณภาพ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป
ในการนี้ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผบช.สตม. ได้มอบทุนการศึกษาทุนละ 4,000 บาท
จำนวน 100 ทุน รวม 400,000 บาท, ตู้กดน้ำดื่มสแตนเลส ชนิด 4 หัวกด จำนวน 2 ตู้ พร้อมเครื่องกรองน้ำมูลค่า 39,367 บาท, จักรยาน 50 คัน, เครื่องทำน้ำแข็งใส จำนวน 50 เครื่อง, อุปกรณ์การเรียนการสอนอุปกรณ์กีฬาและของเล่น เพื่อเป็นของขวัญและเป็นกำลังใจในการพัฒนาตนเองแก่เด็กผู้ด้อยโอกาส เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 นี้

ขอบคุณข้อมูลข่าวสาร ที่มา พ.ต.ต.หญิงพัชรี ศรีเผือก สว.ฝอ.5 บก.อก.สตม.

ทีมข่าวเรื่องจริงผานเลนส์รายงาน

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: