รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หารือข้อราชการผู้ว่าราชการจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด เพื่อติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หารือข้อราชการผู้ว่าราชการจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด เพื่อติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย

วันนี้ (28 ก.พ.62) เวลา 09:00 น. ที่ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมหารือข้อราชการผู้ว่าราชการจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด เพื่อติดตามขับเคลื่อนและรับฟังปัญหา อุปสรรคในการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย โดยมี ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด และผู้เกี่ยวข้องร่วมรับฟังนโยบายและหารือ ซึ่งมีประเด็นหารือ ประกอบด้วย 1) การเตรียมความพร้อมในการจัดทำน้ำอภิเษกของกระทรวงมหาดไทยในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2) การฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คู คลอง ภายในเขตจังหวัดทั่วประเทศเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 3) โครงการจิตอาสาพระราชทานปีการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส. 4)การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 5 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและแก้ไขปัญหาน้ำเสีย 6) การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2562 และ 7) การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

Leave a Reply

%d bloggers like this: