“กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัด “โครงการปราชญ์ร่วมใจ สรรค์สร้างไทยเป็นหนึ่ง!!

เมื่อวันที่ 15-16 ก.พ.63 โดยพ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน. จังหวัด ป.ข. และ พ.อ.สมพงษ์ อารีพงษ์ หน.กลุ่มงาน นโยบาย แผน และการข่าว กอ.รมน.จังหวัด ป.ข.ร่วมกับ ปราชญ์ เพื่อความมั่นคงของ กอ.รมน. จังหวัด ป.ข. ดำเนินโครงการปราชญ์ร่วมใจ สรรค์สร้างไทยเป็นหนึ่ง ณ ศูนย์การเรียนรู้หลักปรัขญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฏีใหม่ประจำตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 30 คน ซึ่งมี นายณรงค์ กือเย็น ประธานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ประจำตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และ ปราชญ์เพื่อความมั่นคงของ กอ.รมน.จังหวัด ป.ข. ร่วมกันถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางพระราชดำริ หลักการทรงงาน และศาสตร์พระราชากับการดำเนินชีวิต รวมทั้งการเสริมสร้างความตระหนักในการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ และ ได้ดำเนินการฝึกสอนการเพาะเห็ดในถุงพลาสติก เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาเป็นอาชีพเสริมรายได้ให้กับครอบครัวของผู้เข้าร่วมโครงการ ต่อไป !!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์!!

Leave a Reply

%d bloggers like this: