ร้อยเอ็ด !!!!! มอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบัวคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ร้อยเอ็ด !!!!! มอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบัวคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เมื่อวันที่ 7 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด นายประยงค์ ประชาชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ เป็นประธานมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบัวคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดยมี คณะผู้บริหารฯ ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติ
นายประยงค์ ประชาชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ กล่าวว่า โครงการนี้ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้เสริมสร้างและพัฒนาตนเองโดยการเรียนรู้ตลอดชีวิตและได้รับการยอมรับในฐานะสมาชิกของชุมชนให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายจิตใจแข็งแรงและรู้เท่าทัน พร้อมทั้งเข้าใจสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น สามารถปรับตัวและดำเนินชีวิตอยู่ได้อย่างเหมาะสมตามวัย เพื่อให้เกิดศูนย์กลางในการบูรณาการด้านการงานของผู้สูงอายุระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนภาคีเครือข่ายในการร่วมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและตลอดสนองความต้องการของผู้สูงอายุ
การดำเนินกิจกรรมประกอบด้วยการจัดทำแผนการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุและดำเนินงานตามแผนงานการติดตามและประเมินผลโดยหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุประกอบด้วย 3 กลุ่มวิชา คือ สาขาวิชาชีวิต หมายถึง ความรู้ทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุในการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข วิชาชีพ หมายถึง แนวทางการส่งเสริมความรู้ทักษะด้านอาชีพที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ และวิชาการ หมายถึง การสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุระยะเวลาการเรียน 3 เดือนเรียนสัปดาห์ละ 1 วันวันละ 4 ชั่วโมงรวมไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีผู้สูงอายุสำเร็จการศึกษาในครั้งนี้ จำนวน 65 คน
!!!!!!!!!

ภาพ:ข่าว ผ่านเล็นส์ 21102

Leave a Reply

%d bloggers like this: