ร้อยเอ็ด !!!!!! เปิดโครงการผลิตข้าวมีเทนต่ำ ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้าน climate change มทร.อีสาน

ร้อยเอ็ด !!!!!! เปิดโครงการผลิตข้าวมีเทนต่ำ ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้าน climate change มทร.อีสาน
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โครงการจัดตั้งวิทยาเขตร้อยเอ็ด ทุ่งกุลาร้องไห้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นายไพโรจน์ จิตจักร์ ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับในพิธีเปิดโครงการผลิตข้าวมีเทนต่ำ ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้าน climate change มทร.อีสาน โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้กำหนดจัดโครงการผลิตข้าวมีเทนต่ำ ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้าน climate change มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าเกษตร เป็นเทคนิคที่สำคัญที่จะช่วยให้เกษตรกรสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นจากผลผลิตทางการเกษตรของตัวเองได้ และเป็นการนำผลผลิตทางการเกษตรมาเพิ่มลักษณะพิเศษหรือจุดเด่นบางอย่างให้ต่างไปจากเดิม เพื่อให้ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังเป็นการช่วยแก้ปัญหาการเกิดก๊าซเรือนกระจก

!!!!!! !!!
ภาพ:ข่าว ผ่านเลนส์ 21102

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: