นครนายก – การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ และประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี 2566

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. ที่วัดอุดมธานี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานเปิดโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ และประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี 2566 โดยมี นายราเมศ ลิ่มสกุล วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก คณะกรรมการฯ คณะครูอาจารย์และนักเรียนร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฯ

ด้วย คณะสงฆ์จังหวัดนครนายก และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก ได้จัดโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ และประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี 2566 จังหวัดนครนายก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนของชาติ ให้มีจิตใจยึดมั่นอยู่ในหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา ซึ่งจะสามารถกล่อมเกลาและพัฒนาจิตใจเยาวชนให้ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า และนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ส่งผลให้เกิดความสงบสุขต่อคนในชาติ และความมั่นคงทางพระพุทธศาสนา

ทั้งนี้ พระครูปริยัติโพธิสุนทร เจ้าคณะอำเภอเมือง เจ้าอาวาสวัดอุดมธานี พระอารามหลวง ได้เมตตาอนุเคราะห์ด้าน อาหาร เครื่องดื่ม และสถานที่ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ โดยมีสถานศึกษาได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ และประกวดบรรยายธรรมจำนวน 19 แห่ง นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 170 คน ซึ่งนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศของทุกประเภท จะได้สิทธิ์เข้าแข่งขันในระดับภาคต่อไป …

อำพล เทียนงาม นครนายก

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: