ประชุมคณะทำงานการดำเนินการบำรุงรักษาฟื้นฟูแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 2/2566

ประชุมคณะทำงานการดำเนินการบำรุงรักษาฟื้นฟูแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 2/2566
วันที่ 6 กันยายน 2566 ที่ห้องประชุมสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย นายรัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการดำเนินการบำรุงรักษาฟื้นฟูแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 2/2566 เพื่อบำรุงรักษาแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์(สระมุจลินท์) ที่ใช้การประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปี 2562 ให้อยู่ในสภาพที่ใสสะอาด เป็นระเบียบ สวยงาม มีความพร้อมที่จะนำไปประกอบพิธีสำคัญ เพื่อยกระดับแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ และสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของชุมชุน โดยมีการแต่งตั้งคณะทำงานการดำเนินการบำรุงรักษาฟื้นฟูแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ และร่วมกันพิจารณาแผนการดำเนินงานการบำรุงรักษาฯ มอบหมายภารกิจแก่หน่วยงาน โดยที่ประชุมกำหนดให้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดสระมุจลินท์ในวันที่ 23 ตุลาคม 2566
สำหรับสระมุจลินท์หรือสระพญานาค ตั้งอยู่ภายในวัดพระธาตุบังพวน ลักษณะเป็นบ่อน้ำรูปสี่เหลี่ยมจัตรัส กว้าง 30 เมตร ยาว 30 เมตร ลึก 8 เมตร กรุผนังด้วยศิลาแลงเป็นขั้นบันไดลงไปบรรจบที่พื้นบ่อ บริเวณพื้นบ่อมีตาน้ำจึงมีน้ำขังตลอดปี พระธาตุบังพวนเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของพี่น้องไทย-ลาว มาตั้งแต่สมัยอาณาจักรล้านช้าง สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าจันทน์บุรีผู้ครองนครเวียงจันทน์ เดิมเชื่อกันว่าสมเด็จพระไชยเชษฐาธิราช ทรงบูรณะองค์พระธาตุด้วยการสร้างพระธาตุองค์ที่มีรูปแบบปัจจุบันครอบทับลงบนพระธาตุองค์เดิม จากการขุดค้นของกรมศิลปากรพบว่าพระธาตุบังพวนมีการก่อสร้างซ้อนทับกันถึง 3 สมัย สมัยแรกเป็นรากฐานเดิมก่อด้วยศิลาแลง ต่อมามีการสร้างสถูปก่ออิฐถือปูนครอบไว้ และมีการต่อเติมให้ใหญ่และสูงขึ้นโดยสร้างครอบชั้นที่สองไว้อีกครั้งหนึ่ง ดังเช่นที่เห็นปัจจุบันนี้
น้ำจากสระมุจลินท์หรือสระพญานาค วัดพระธาตุบังพวน เคยใช้ในพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 4 ครั้ง ดังนี้
-ครั้งที่ 1 พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ พุทธศักราช 2530
-ครั้งที่ 2 พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ พุทธศักราช 2542
-ครั้งที่ 3 พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา พุทธศักราช 2550
-ครั้งที่ 4 พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ พุทธศักราช 2554

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: