การรถไฟฯ ร่วมแสดงพลังในวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2566

การรถไฟฯ ร่วมแสดงพลังในวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2566 ภายใต้แนวคิด “WHAT THE FACT? แค่สงสัยก็เสิร์ซ ACTAi เลย!” พร้อมประกาศเจตนารมณ์การสร้างองค์กร สู่ความโปร่งใส ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์

วันนี้ (6 กันยายน 2566) นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย พล.ต.ต.ชัยรพ จุณณวัตต์ ผู้บังคับการตำรวจรถไฟ นายมนัฎ มณีจักร ผู้ตรวจการรถไฟ 3 รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าผู้ตรวจการรถไฟ พร้อมด้วยพนักงาน และลูกจ้างการรถไฟฯ รวมพลังแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชัน ต่อต้านการทุจริตกับทุกภาคส่วนในวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2566 ภายใต้แนวคิด “WHAT THE FACT?แค่สงสัยก็เสิร์ซ ACTAi เลย!” เพื่อร่วมประกาศเจตนารมณ์ สร้างสังคมที่มีคุณภาพ ทำให้ประเทศไทยโปร่งใส เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยมีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติปฐกถาพิเศษ ให้กับภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ หัวหน้าสำนักงานผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การร่วมพลังแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชันในวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2566 ครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของการรถไฟฯ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟฯ ที่ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และบุคลากรของการรถไฟฯ ให้มีทัศนคติ ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล ตลอดมา

ทั้งนี้ ที่ผ่านการรถไฟฯ ได้ดำเนินกิจกรรมตามนโยบายรัฐบาลในการสร้างความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักดำเนินการตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความโปร่งใสในโครงการก่อสร้างภาครัฐ มีการวางระบบให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างสู่สาธารณชน พร้อมทั้งมีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้ อันแสดงถึงเจตนารมย์ในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์อันแน่วแน่ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน และสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างมีคุณธรรมให้เป็นที่ยอมรับระดับสากล

ในโอกาสนี้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ยังได้ร่วมประกาศพันธสัญญาต้านโกง เพื่อแสดงถึงจุดยืนในการแก้ปัญหาคอร์รัปชันของรัฐบาล นอกจากนี้ ภายในงานได้จัดเวทีเสวนาพลังหญิงต้านโกง “ACTIVE WOMEN”บทบาทของผู้หญิงในการต่อต้านคอร์รัปชัน และการจัดแสดงฟังก์ชั่นการใช้งานเว็บไซต์ “ACT Ai” ที่เปิดให้ประชาชนร่วมตรวจสอบโครงการทุจริตได้ง่ายๆ โดย อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังด้านไอที มาร่วมให้ความรู้ในงานด้วย

สำหรับวันที่ 6 กันยายนของทุกปี กำหนดให้เป็น “วันต่อต้านคอร์รัปชัน” และมีการจัดงานต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศภาคีสหประชาชาติ นำโดยรัฐบาลร่วมกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านกลไกลทุกภาคส่วนตลอดมา รวมทั้งร่วมมือกันจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) เดินหน้าการป้องปราบการทุจริตเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการรับรู้ กระตุ้นให้คนในสังคมตระหนักถึงปัญหาคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และสร้างความร่วมมือหลากหลายรูปแบบที่จะช่วยขจัดปัญหาคอร์รัปชันให้หมดไป

ส่วนการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2566 ภายใต้แนวคิด “WHAT THE FACT? แค่สงสัยก็เสิร์ซ ACTAi เลย!” ในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอเครื่องมือที่จะสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมตรวจสอบการทุจริต การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐภาคเอกชนให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชน เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และแบ่งปันเรื่องราวบทบาทของประชาชน สร้างแรงบันดาลใจ ให้เห็นถึงอำนาจในมือของทุกคนในการจับทุจริต เพื่อสร้างให้สังคมใสสะอาด และลดการคอร์รัปชันในประเทศไทยให้ได้มากที่สุด

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: