พมจ.หนองคาย และภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและช่วยเหลือแม่เลี้ยงเดี่ยวพร้อมลูก 5 คน ที่ยากจนเป็นการเบื้องต้น

พมจ.หนองคาย และภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและช่วยเหลือแม่เลี้ยงเดี่ยวพร้อมลูก 5 คน ที่ยากจนเป็นการเบื้องต้น
วันที่ 6 กันยายน 2566
จังหวัดหนองคาย โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย มอบหมายเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตำบลบ้านม่วง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ร่วมกับนายกองค์การบริการส่วนตำบลบ้านม่วง พร้อมเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน สอบข้อเท็จจริงและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีหญิงวัย 29 ปี แยกทางกับสามี เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว ฐานะยากจน ประกอบอาชีพรับจ้างกรีดยาง หยอดน้ำกรดยาง เลี้ยงดูบุตร 5 คน บุตรอยู่ในวัยเรียน 3 คน และอีก 2 คน เป็นเด็กวัยแรกเกิดอายุ 1 ปี และ 2 ปี โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคายร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือครอบครัว ดังนี้
1. มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ที่ได้รับสนับสนุนจาก CSR
จังหวัดหนองคาย จำนวน 2 ชุด
2. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง มอบนมพร้อมดื่ม จำนวน 1 ลัง
3. พิจารณาให้ความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ตามบทบาทภารกิจกระทรวง พม. และกองทุนคุ้มครองเด็ก
4. สิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ได้รับสิทธิแล้ว จำนวน 1 คน อีก 1 คน อบต.บ้านม่วง ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการผูกพร้อมเพย์บัญชีธนาคารที่จะรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
5. ประชุมภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ได้แก่ อบต. บ้านม่วง ผู้บริหารศึกษา คณะครู และผู้นำชุมชน เพื่อบูรณาการให้ความช่วยเหลือในระยะต่อไป
6. ให้คำปรึกษาแนะนำกระบวนการให้ความช่วยเหลือตามบทบาทภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
7. ติดตามผลการช่วยเหลือกับหน่วยงานในพื้นที่ ผู้นำชุมชน อพม. อสม. ในการติดตามดูแลครอบครัว รวมถึงเฝ้าระวังแจ้งเหตุในการช่วยเหลือในระยะต่อไป

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: