มท. ร่วม ทท. ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายขับเคลื่อนการกระจายรายได้สู่พื้นที่ การจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลกรายการ โมโต จีพี ประจำปี 2561-2563 ครั้งที่ 1/2561 หวังกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดทางภาคอีสาน พร้อมร่วมผลักดันภาพลักษณ์ประเทศไทยสู่เวทีประชาคมโลก

มท. ร่วม ทท. ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายขับเคลื่อนการกระจายรายได้สู่พื้นที่ การจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลกรายการ โมโต จีพี ประจำปี 2561-2563 ครั้งที่ 1/2561 หวังกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดทางภาคอีสาน พร้อมร่วมผลักดันภาพลักษณ์ประเทศไทยสู่เวทีประชาคมโลก
.
วันนี้ (3 ก.ย. 2561) เวลา 15.00 น. นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานร่วมใน การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายขับเคลื่อนการกระจายรายได้สู่พื้นที่ การจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลกรายการ โมโต จีพี ประจำปี 2561-2563 (3 ปี) ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดจากจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนภาคเอกชนเข้าร่วมการประชุม

.
นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ประเทศไทย ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก สนามที่ 15 “PTT Thailand Grand Prix 2018” ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2561 ณ สนาม Chang International Circuit จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยสู่สายตาประชาคมโลก คาดว่าจะเกิดการหมุนเวียนรายได้ในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยกว่า 2,500 ล้านบาท อันจะนำไปสู่ผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจต่อเขตเมืองรอง และจังหวัดในเขตภาคอีสานทั่วทั้งภูมิภาค ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการอำนวยการฯ จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการฝ่ายขับเคลื่อนการกระจายรายได้ฯ ขึ้น ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงมหาดไทย และปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานอนุกรรมการร่วม และมีผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการของคณะอนุกรรมการฯ เพื่อทำหน้าที่ ดังนี้ (1) จัดทำแผนการขับเคลื่อน กำกับ ติดตามการกระจายรายได้สู่พื้นที่ตามวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันรายการดังกล่าว (2) จัดทำแผนการให้บริการแก่ประชาชน และผู้เข้าชมการแข่งขัน (3) อำนวยความสะดวกในส่วนที่เกี่ยวข้องให้กับประชาชนและผู้ชมการแข่งขัน (4) ประสานงานกับจังหวัดใกล้เคียงเพื่อจัดการให้บริการ และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ชมการแข่งขันเพิ่มเติมหรือไม่เพียงพอ และ (5) แต่งตั้งคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อประโยชน์ต่อการจัดการแข่งขัน และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายด้าน นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีของประเทศไทยในการแสดงศักยภาพของประเทศให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลก พร้อมทั้งนำเสนอภาพลักษณ์ความเป็นไทยออกไปสู่สากล อันจะส่งผลให้เกิดการกระตุ้นทางเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นตามมา ทั้งช่วงก่อน ระหว่าง และภายหลังจากการจัดการแข่งขัน ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่จังหวัดในภาคอีสานต่อไป ในการนี้จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์และตัวแทนของผู้ว่าราชการจังหวัดจากภาคอีสานที่มาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ นำรายละเอียดกลับไปหารือผ่านที่ประชุมของคณะกรรมการจังหวัด เพื่อกำหนดกิจกรรมกระตุ้นทางเศรษฐกิจผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวให้ดำเนินไปพร้อมกับช่วงที่มีการจัดกิจกรรมแข่งขันดังกล่าว และขอให้ทุกจังหวัดที่เกี่ยวข้องนำเรื่อง OTOP นวัตวิถี เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของตารางกิจกรรมการท่องเที่ยวด้วย ทั้งนี้ เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์โครงการให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง อันจะช่วยกระจายรายได้ไปสู่เศรษฐกิจฐานรากอีกทางหนึ่ง พร้อมกันนี้ขอให้แต่ละจังหวัดดำเนินแผนงานกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยวในรูปแบบของแพ็คเกจทัวร์ โดยนักท่องเที่ยวสามารถกิน เที่ยว และพักได้เบ็ดเสร็จในตารางกิจกรรมเดียว เพื่อความคุ้มค่าและสะดวกสบายในการเดินทางมาท่องเที่ยว ซึ่งขอฝากให้สมาคมโรงแรม และสภาหอการค้าในแต่ละจังหวัดให้ความร่วมมือในส่วนนี้อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดในภาคอีสานต่อไป

ที่มากลุ่มงานเผยแพร่การประชาสัมพันธ์ กองสารนิเทศ สป.มท.

Leave a Reply

%d bloggers like this: