กทม.ขับเคลื่อนป้องกัน-แก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ให้บริการสาธารณสุขปฐมภูมิครอบคลุม 4 มิติ

กทม.ขับเคลื่อนป้องกัน-แก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ให้บริการสาธารณสุขปฐมภูมิครอบคลุม 4 มิติ

นายสุนทร สุนทรชาติ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย (สนอ.) กทม.กล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เขตดินแดงว่า สนอ.ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด บำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่เขตดินแดง โดยผู้ป่วยยาเสพติดที่ต้องการเข้ารับการบำบัดรักษาจะได้รับการคัดกรอง เพื่อเข้ารับการบำบัดรักษา จำแนกผู้ป่วยเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด โดยจะให้การบำบัดตามสภาพการเสพติด ซึ่งการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด มีศูนย์คัดกรอง/สถานพยาบาลยาเสพติดของ กทม.จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข (ศบส.) 4 ดินแดง และ ศบส.52 สามเสนนอก ขณะเดียวกันได้ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนในพื้นที่เขตดินแดง 24 ชุมชน โดยบูรณาการ งบประมาณและการทำงานร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กทม.และกองบัญชาการตำรวจนครบาล รวมถึงเครือข่ายในชุมชน เพื่อขับเคลื่อนโครงการในชุมชน ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน เฝ้าระวัง ตั้งด่าน เดินเวรยาม เวทีประชาคม X-Ray ตรวจปัสสาวะ ประกอบด้วย โครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในตำบลแพร่ระบาดยาเสพติดสูงสุด 100 ตำบล ตามนโยบายเร่งด่วนรัฐบาล ดำเนินการในพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 2 ชุมชน โดยกองบัญชาการตำรวจนครบาล ดำเนินการระหว่างเดือน ธ.ค.66 – มี.ค.67 และโครงการชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน 3 ชุมชน โดย กทม.ดำเนินการระหว่างเดือน ก.พ.-ก.ค.67 กลุ่มที่ 2 CBTx กองทุนแม่ของแผ่นดิน 11 ชุมชน ได้รับงบประมาณจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กทม.มีการเฝ้าระวัง ตั้งด่าน เดินเวรยาม เวทีประชาคม สุ่มตรวจปัสสาวะระหว่างเดือน เม.ย.- ส.ค.67 และกลุ่มที่ 3 ชุมชนทั่วไป 9 ชุมชน ดำเนินการตามสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในแต่ละชุมชน ระหว่างเดือน ก.พ.-ส.ค.67 ทั้งนี้ การขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ได้ค้นหาผู้ใช้/ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เพื่อบำบัดรักษา ฟื้นฟู และดูแลอย่างครบวงจร ผ่านกลไกต่าง ๆ ได้แก่ การดูแลผู้ติดยาเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (CBTx) การบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดในสถานพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และการฟื้นฟูสภาพทางสังคม โดยดำเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการตามนโยบายการลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติดของนายกรัฐมนตรี ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ซึ่ง กทม.ได้กำหนดตัวชี้วัด (OKR) และโครงการ/กิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้บรรลุเป้าหมาย นอกจากนั้น สนอ.ยังให้บริการด้านสาธารณสุขปฐมภูมิครอบคลุมทั้ง 4 มิติ คือ การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค การรักษาพยาบาลในระดับปฐมภูมิ และการฟื้นฟูสุขภาพ โดยให้บริการสุขภาพทั้งเชิงรับ (ใน ศบส.) เช่น การให้บริการตรวจรักษาโรค การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค เป็นต้น และให้บริการสุขภาพเชิงรุก (นอก ศบส.) เช่น การเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง การดูแลต่อเนื่องที่บ้าน การให้คำแนะนำ การดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้านและชุมชน การบริการสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น โดยทำงานร่วมกับเครือข่ายหน่วยบริการในพื้นที่ทั้งคลินิกชุมชนอบอุ่น ร้านยาเครือข่าย รวมถึงเครือข่ายชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้การบริการด้านสาธารณสุขมีประสิทธิภาพและครบวงจร

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link