ปทุมธานี กกต.จังหวัดสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น

ปทุมธานี กกต.จังหวัดสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 15 มกราคม 2562ที่ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดการสัมมนา เครือข่ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น ตามโครงการประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำปี 2562 โดยมีเครือข่ายสื่อมวลชน อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน จำนวน 25 คน เข้าร่วมสัมมนา โดยได้รับเกียรติจากนาวสาวสุรณี ผลทวี ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ถือว่ามีบทบาทสำคัญในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และมีส่วนร่วมในการจัดการบริการสาธารณะ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น โดยนำความรู้ความเข้าใจในการเลือกตั้งท้องถิ่นไปขยายผลในชุมชน สังคม และท้องถิ่น โดยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมถึงประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการเลือกตั้งท้องถิ่นและออกไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งเพิ่มมากยิ่งขึ้น พร้อมมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือเพื่อให้การเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นไปด้วยความสุจริตและโปร่งใส
นาวสาวสุรณี ผลทวี ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ได้กำหนดที่มาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และโครงสร้างของสภาผู้แทนราษฎร ที่มีความแตกต่างจากกฎหมายเดิมหลายประการ นอกจากนี้ ยังมีบทบัญญัติตามกฎหมาย ประกาศ และหลักเกณฑ์วิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดที่มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ที่ต้องได้รับรู้ข้อมูลดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนและทั่วถึง ทำให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรม สมตามเจตนารมณ์ของกฎหมายอย่างแท้จริง.

อนันต์ ปทุมธานี

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: